مجله عمارت

جدیدترین اخبار و مقالات
گروه مهندسی عمارت- شورا- ساخت-رونق ساخت -خدمات مهندسی-پارلمان-گروه عمارت- طراحی-

اندر حکایت شورای شهرها Copy

حقوق ساختمان
⭕ اندر حکایت شورای شهرها ‼️ 👈 نقدی بر آمال و آرزوها 🖍🖍 ✍ بی گمان سهولت در صدور مجوز تخریب و نوسازی بر رونق…
مشاهده

اندر حکایت شورای شهرها Copy

حقوق ساختمان
⭕ اندر حکایت شورای شهرها ‼️ 👈 نقدی بر آمال و آرزوها 🖍🖍 ✍ بی گمان سهولت در صدور مجوز تخریب و نوسازی بر رونق…
مشاهده
گروه مهندسی عمارت- شورا- ساخت-رونق ساخت -خدمات مهندسی-پارلمان-گروه عمارت- طراحی-

اندر حکایت شورای شهرها

حقوق ساختمان
⭕ اندر حکایت شورای شهرها ‼️ 👈 نقدی بر آمال و آرزوها 🖍🖍 ✍ بی گمان سهولت در صدور مجوز تخریب و نوسازی بر رونق…
مشاهده

اندر حکایت شورای شهرها

حقوق ساختمان
⭕ اندر حکایت شورای شهرها ‼️ 👈 نقدی بر آمال و آرزوها 🖍🖍 ✍ بی گمان سهولت در صدور مجوز تخریب و نوسازی بر رونق…
مشاهده

قانون اراضی شهری

حقوق ساختمان
 ‌قانون اراضی شهری ‌ ماده 1 – برای نیل به اهداف مذکور در اصول 31 – 43 – 45 – 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی…
مشاهده

قانون اراضی شهری

حقوق ساختمان
 ‌قانون اراضی شهری ‌ ماده 1 – برای نیل به اهداف مذکور در اصول 31 – 43 – 45 – 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی…
مشاهده
ناظر-صلاحیت ناظر- ناظر ساختمان-ناظر ذیصلاح

ناظر ساختمانی کیست و چه مسئولیت ها، وظایف و تعهداتی دارد؟

حقوق ساختمان, نظام مهندسی
اینکه پروژه‌های ساختمانی فرایند بسیار پیچیده‌ای هستند نیازی به گفتن و تأکید نخواهد داشت. افراد زیادی در فرآیند یک پروژه عمرانی حال ساخت یک آپارتمان باشد یا…
مشاهده

ناظر ساختمانی کیست و چه مسئولیت ها، وظایف و تعهداتی دارد؟

حقوق ساختمان, نظام مهندسی
اینکه پروژه‌های ساختمانی فرایند بسیار پیچیده‌ای هستند نیازی به گفتن و تأکید نخواهد داشت. افراد زیادی در فرآیند یک پروژه عمرانی حال ساخت یک آپارتمان باشد یا…
مشاهده
مجری مجری ذیصلاح- اجرا- مجری کیست- اجرا سازه-پروانه اجرا

مجری ذیصلاح کیست؟

حقوق ساختمان, نظام مهندسی
عملیات اجرایی ساختمان باید منحصرا توسط مهندس مجری ساختمان که دارای صلاحیت اجرای ساختمان هستند انجام شود. مجری نماینده فنی کارفرما در اجرای ساختمان بوده…
مشاهده

مجری ذیصلاح کیست؟

حقوق ساختمان, نظام مهندسی
عملیات اجرایی ساختمان باید منحصرا توسط مهندس مجری ساختمان که دارای صلاحیت اجرای ساختمان هستند انجام شود. مجری نماینده فنی کارفرما در اجرای ساختمان بوده…
مشاهده

شرایط بیمه بیکاری کارگران ساختمانی و مشاغل سخت

حقوق ساختمان, نظام مهندسی
⭕️ شرایط بیمه بیکاری کارگران ساختمانی و مشاغل سخت ✍ کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند. بیمه تامین اجتماعی این گروه سهمیه‌ای است .…
مشاهده

شرایط بیمه بیکاری کارگران ساختمانی و مشاغل سخت

حقوق ساختمان, نظام مهندسی
⭕️ شرایط بیمه بیکاری کارگران ساختمانی و مشاغل سخت ✍ کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند. بیمه تامین اجتماعی این گروه سهمیه‌ای است .…
مشاهده
فهرست